Alles van Someren
Bekijk de agenda
< september 2018 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
35
 
 
 
 
 
1
2
36
3
4
5
6
7
8
9
37
10
11
12
13
14
15
16
38
17
18
19
20
21
22
23
39
24
25
26
27
28
29
30

Commissievergaderingen gemeente Someren

Commissievergaderingen gemeente Someren
Someren
- donderdag 14 september 2017 Aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis Someren


Binnenkort, op woensdag 13 september en donderdag 14 september aanstaande, vergaderen de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Commissievergaderingen gemeente Someren

Binnenkort, op woensdag 13 september en donderdag 14 september aanstaande, vergaderen de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op woensdag 13 september om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2017 en behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Geen wensen en bedenkingen uiten tegen het aansluiten van de ODZOB en de VRBZO bij de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB).
5. Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 20.
6. Vaststellen Beleidskaders stedelijk groen 2017.
7. Vaststellen Groenvisie 2017.
8. Instemmen met evaluatie beleid inzake Niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
9. Raadsmemo over rigoureuze aanpak Boerenkamplaan.
10. Verkennende notitie betreffende noodwoningenbeleid.
11. Ingekomen stukken/mededelingen:
a. Geen onderwerpen.
12. Rondvraag.

Op donderdag 14 september om 20.00 uur vergadert de commissie Burger en Bestuur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 juli 2017 en behandelen stand van zaken actielijst.
3. a. Intergemeentelijke samenwerking;
b. Politieaangelegenheden;
c. Informatie over statushouders en vluchtelingen.
4. Informatie over tussenevaluatie van het Plan van aanpak Weerbaarheid inclusief Presentatie.
5. Verlenen toestemming aan het college om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling BSOB.
6. Beoordelen resultaatbestemming Metropoolregio Eindhoven en voor kennisgeving aannemen van de programmajaarrekening MRE 2016.
7. Instemmen met reactie op het evaluatierapport bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven.
8. Vaststellen verordening behandeling bezwaarschriften Someren 2017.
9. Instemmen met wijzigen gemeenschappelijke regelingen voor landelijke autorisatie GBA-V Zuidoost-Brabant.
10. Vaststellen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2017 van Senzer.
11. Instemmen met de zomernota 2017.
12. Ingekomen stukken/mededelingen:
a. Informatie over de jaarstukken Peel 6.1 en jaarrapportage Peel 6.1 uitvoeringsorganisatie Zorg en ondersteuning;
b. Informatie over Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016;
c. Informatie over evaluatie subsidiebeleid jongerencentra;
d. Informatie over Samen Someren: waar het hart van Someren in zit. Schets van de Sociale Structuurvisie van de gemeente Someren 2030.
13. Rondvraag.

SPREEKRECHT TIJDENS COMMISSIEVERGADERINGEN

Wat houdt het spreekrecht in?

Inwoners en leden van groepen en organisaties die in Someren actief zijn, hebben het recht in een commissievergadering het woord te voeren. Uw bijdrage bevat informatie waarover de raads- of burgerleden mogelijk nog niet beschikken. Zo stelt u hen in staat een weloverwogen besluit te kunnen nemen.
U kunt alleen spreekrecht krijgen over onderwerpen die op de agenda staan.
De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten per commissievergadering. Elke inspreker Hoe kunt u van dit spreekrecht gebruik maken?
Door een e-mail te sturen naar de griffi er (j.laurensjanse@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494888. U geeft door bij welk agendapunt u gebruik wilt maken van het spreekrecht. Eventueel kunt u voor aanvang van de vergadering nog melden dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht, maar de voorkeur gaat uit naar de mail.

Commissievergaderingen gemeente Someren« terug