Alles van Someren
Bekijk de agenda
< augustus 2018 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
31
 
 
1
2
3
4
5
32
6
7
8
9
10
11
12
33
13
14
15
16
17
18
19
34
20
21
22
23
24
25
26
35
27
28
29
30
31
 
 

Oplaadplaatsen voor elektrische auto's

Oplaadplaatsen voor elektrische auto's
Someren Geplaatst 22 november 2017

Gemeente Someren - oplaadplaatsen voor elektrische auto's - parkeerterrein oostzijde gemeentehuis

Oplaadplaatsen voor elektrische auto's

Gemeente Someren - oplaadplaatsen voor elektrische auto's - parkeerterrein oostzijde gemeentehuis

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; Gelet op:

* artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
* artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens (hierna: BABW), alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
* artikel 14 van het BABW op grond waarvan bij de plaatsing van onderborden zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, of toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid, zulks in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;
* artikel 24 onder a van het BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef;

Overwegende dat:

* gelet op de doelstelling van de Raad om in 2050 een Energieneutraal Someren gerealiseerd te hebben;
* E Car Cell een project is voor het delen van elektrische auto's door verschillende groepen gebruikers binnen een zogenaamde cel;
* elektrische deelauto's voor dienstreizen en burgers bijdragen aan het realiseren van een emissieloze mobiliteit voor ambtenaren en burgers in de gemeente Someren;
* de gemeenteraad een krediet heeft verstrekt voor het uitvoeren van een 2 jaar durende pilot met elektrische deelauto's voor dienstreizen en burgers;
* met dit verkeerbesluit de weg in stand wordt gehouden en de bruikbaarheid daarvan wordt gewaarborgd en het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu worden beperkt;
* op grond van artikel 8 van het BABW onder verkeersborden onderborden kunnen worden geplaatst en deze onderborden onder meer bij het verkeersbord E4 van bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), onder andere betrekking kunnen hebben op de voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd en de wijze waarop of het doel waarmee het parkeren dient te geschieden;

* het pictogram op het onderbord ‘OB19' het volgende doel aanduid; ‘Parkeergelegenheid alleen bestemd voor een elektrisch motorvoertuig dat opgeladen wordt';
* op grond van artikel 8 lid 3 van het BABW de in het tweede lid, onderdeel d, onder 1° en 2° bedoelde aanduidingen, zoals het pictogram op het onderbord ‘OB19', ook op het verkeersbord kunnen worden aangebracht;

Nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

1.om op het parkeerterrein aan de oostzijde van het gemeentehuis ter hoogte van de aansluiting met de Dorpsweg bij de eerste 4 parkeervakken (zijde gemeentehuis) de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen, die tevens zijn voorzien van het pictogram, op basis waarvan deze parkeervakken worden aangeduid als parkeergelegenheden alleen bestemd voor elektrische motorvoertuigen, die opgeladen worden;
2. van de onder besluit 1 bedoelde parkeervakken, de verkeersborden bij de 2 meest zuidelijk gelegen parkeervakken te voorzien van een onderbord met een tekst op basis waarvan deze parkeervakken worden aangeduid als parkeergelegenheden alleen bestemd voor deelauto's van E Car Cell Someren.

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris, de burgemeester,

T.M.G. van Leeuwen A.P.M. Veltman

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit en een belanghebbende bent, dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Oplaadplaatsen voor elektrische auto's Someren Nederland


Meer informatie | Bron

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug